PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring 

16 oktober 2020 

U mag verwachten dat Koks Podopraktijk zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Koks Podopraktijk naar beste weten en kunnen. 

Contactgegevens 

Koks Podopraktijk 

Haageijk 9, 5421 KW Gemert 

0492-366583 

info@kokspodopraktijk.nl 

Contactgegevens voor privacygerelateerde vragen: info@kokspodopraktijk.nl 

 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Koks Podopraktijk hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. 

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. 

 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. 

 Via haar website legt Koks Podopraktijk bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring. 

 Koks Podopraktijk neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. 

 Welke persoonsgegevens 

Voor uw consult en/of behandeling bij Koks Podopraktijk, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer. 

Daarnaast wordt uw IP-adres automatisch geanonimiseerd, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website worden geregistreerd, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. 

 Delen van persoonsgegevens 

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Koks Podopraktijk een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. 

 Koks Podopraktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Koks Podopraktijk onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

DELEN VAN PERSOONGSGEGEVENS MET

REDEN

PERSOONSGEGEVENS

WIJZE VAN OVERDRACHT

GRONDSLAG

Huisarts, verwijzer

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

Naam of NAW geboortedatum, BSN onderzoek en behandelplan 

Zorgmail, post

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) 

Controle op verzekeringsrecht, indienen declaratie 

Naam of NAW, geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg, declaratie hulpmiddel

Podonet

Zorgverzekeringswet, wet marktordening gezondheidszorg

Boekhouder, accountant, Exact, Brabant Account

Facturatie en financiële administratie

NAW gegevens

Digitaal boekhoudingsprogramma, Exact

Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

Kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproef gewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor.

Google Analytics

Voor het gebruik en functioneren, verbetering en optimalisering van onze website.

Automatisch geanonimiseerd IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website worden geregistreerd, inclusief het tijdstip hiervan.

De website, www.kokspodopraktijk.nl

Verwerkingsovereenkomst

Mogelijk ontvangt Koks Podopraktijk uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Koks Podopraktijk afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.  

 Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties  

Koks Podopraktijk maakt gebruik van cookies en Google Analytics om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en om de website goed te laten functioneren. Met deze gegevens kunnen we de website optimaliseren. Kijk voor meer informatie in ons cookiebeleid. 

Bewaartermijn 

Koks Podopraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.  

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.  

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Koks Podopraktijk uw gegevens niet langer dan 26 maanden. 

Privacyrechten 

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, stuur deze dan naar info@podopraktijkgemert.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Koks Podopraktijk reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.  

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Koks Podopraktijk uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@podopraktijkgemert.nl  voor privacy gerelateerde vragen. 

Koks Podopraktijk brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. 

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen 
Koks Podopraktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Koks Podopraktijk.